تبلیغات
آثار سعید خاوری نژاد - کتاب های منتشر شده

آثار سعید خاوری نژاد

مترجم، محقق است

 

کتاب های منتشر شده

 
  
 کتاب «پیکرتراشی در زمان حاضر» در زمستان 1397 توسط انتشارات دولتمرد
منتشر شد.
کتاب «جنگ دوم لبنان: دیدگاه های متعارض غربی» در زمستان 1397 توسط انتشارات دولتمرد منتشر شد.
  
  
جلد اول کتاب «درک تعارض و همکاری
در زمستان 1397 توسط نشر مخاطب
منتشر شد.
جلد دوم کتاب «درک تعارض و همکاری
در بهار 1398 توسط نشر مخاطب منتشر شد.

  
  
چالش‌های همگرایی منطقه‌ای» در زمستان 1397 توسط انتشارات دولتمرد 
منتشر شد.
در بستر تعارض منافع» در زمستان 1397 توسط
انتشارات دولتمرد منتشر شد.

 
 
کتاب «سیاست خارجی روسیه: هویت ملی، تمایز تمدنی و محافظه کاری» در زمستان 1397 توسط اداره چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه منتشر شد.
کتاب «تشریح رفتار سیاست خارجی روسیه: نظریه و عمل» در زمستان 1397 توسط اداره چاپ و انتشارات دانشگاه گیلان منتشر شد.

  
  
 کتاب «راهبرد و راهبرد کلان» در زمستان 1397 توسط انتشارات دولتمرد منتشر شد.

  کتاب «عملیات‌های ضد شورش روسیه در قفقاز شمالی» در زمستان 1397 توسط انتشارات دولتمرد منتشر شد.
  
  
 کتاب «کاوش در هنر» در زمستان 1397
توسط
انتشارات دولتمرد منتشر شد.
 کتاب «تاریخ نقد هنری» در زمستان 1397 توسط انتشارات دولتمرد منتشر شد.
  
  
 کتاب «بزرگ ترین هنرمندان، آثار و
پیشرفت های هنری قرن بیستم» در زمستان
1397 توسط انتشارات دولتمرد منتشر شد.
 کتاب «میکلانژ: نقاش، پیکرتراش و معمار»
در زمستان 
1397 توسط انتشارات دولتمرد منتشر شد.
  
  
اروپایی» در زمستان 1397 توسط انتشارات
دولتمرد منتشر شد.
کتاب «تاریخ هنر: نقاشی از جیوتو  تا زمان حاضر» در زمستان 1397 توسط انتشارات دولتمرد منتشر شد.

  
  
رقابت برای نفوذ؟» در زمستان 1397 توسط
انتشارات دولتمرد منتشر شد.
مطالبات و دستاوردها» در زمستان 1397 توسط
انتشارات دولتمرد منتشر شد.

 
در پاییز 1397 توسط انتشارات دنیای اقتصاد
منتشر شد.
خزر: سیاستگذاری و اجرا» در تابستان 1397
توسط نشر مخاطب منتشر شد.

  
 

 کتاب «نظریه های جنبش اجتماعی» در
بهار 1396 توسط نشر فلات منتشر شد.

کتاب «هنر و القاء ایدئولوژی: واکاوی تبلیغات سیاسی در آثار هنری شوروی» در زمستان 1394 توسط انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شد.

  

 
کتاب «تصویر ایران از دید نخبگان روس: از اواخر دوران شوروی تا کنون» در تابستان 1394 توسط اداره نشر وزارت امور خارجه منتشر شد.

کتاب «اقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان ایران: بررسی جنبه‌های نظری و عملی مهاجرت نخبگان ایرانی در سال‌های ۱۳۹۰- ۱۳۷۰» در پاییز 1393 توسط انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شد.


 
  
 کتاب «زیبایی و هنر» در بهار 1393
توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.
 کتاب «هنر مشروح» در بهار 1393
توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.
  
 

کتاب «تاریخ مختصر معماری انگلستان» در بهار 1392 توسط انتشارات مارلیک منتشر شد.

کتاب «لئوناردو داوینچی؛ همه چیزدان» در بهار 1392 توسط انتشارات مارلیک منتشر شد.

 
 

کتاب «راهنمای اطلاعات منابع آشکار ناتو» در بهار 1389 توسط انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی منتشر شد.

کتاب «مرکاوا» در بهار 1389 توسط انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی منتشر شد.